Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2015 - divadelná dielňa, festival - prihláška, propozície

P r o p o z í c i e 

XXIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou -
- memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e 

Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor:                                     Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania:                               MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín:                                            7. – 11. 9. – tvorivá dielňa; 11 - 13. 9. 2015 - prehliadka
Termín uzávierky prihlášok:             7. august 2015

Základná charakteristika:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú  koncipované ako   prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých.

Poslanie prehliadky:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú koncipované ako  prehliadka amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov mladých a amatérskych divadelných súborov dospelých. Súčasťou prehliadky je  tvorivá dielňa. Organizátor predpokladá uvedenie max. šiestich divadelných predstavení v termíne od 11. – 13. 9. 2015.

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť  súbory  ktoré:

. uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)

·   využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu

·   využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

-          zašlú vyplnenú prihlášku organizátorovi do 7. 8. 2015.

V prípade väčšieho počtu prihlásených kolektívov si organizátor vyhradzuje právo výberu podľa dátumu prijatia prihlášky a dramaturgie predstavenia.

 Tvorivá dielňa:

Vedúci lektor  - Martin Geišberg – VŠMU - dramaturgia, dramaturg a režisér na voľnej nohe

(Divadlo na Rázcestí, Divadlo Martin, Košické štátne divadlo a i.)

Lektor hudba – Daniel Špiner – PFKU Ružomberok, Štátne konzervatórium Košice – jazzman

(spolupráca s Andrejom Šebanom,  Katarínou Koščovou, Katarínou Knechtovou a i.)

Lektor pohyb – Mária Danadová - VŠMU, DAMU Praha – v súčasnosti spolupracuje s mnohými divadlami v Čechách aj na Slovensku ako pohybový pedagóg

(Divadlo na Rázcestí, Bábkové divadlo Žilina, Divadlo NoD Praha, Divadlo Ponec Praha, Divadlo Archa praha a i.)

 

Princíp v tvorivej dielne bude zameraný na synchronizáciu všetkých zastúpených zložiek. Interpretácia, hudobná a pohybová zložka budú kooperovať na spoločnej téme, ktorá bude zároveň zjednocujúcim prvkom. Celá práca dielne bude smerovať k záverečnému defilé v piatok pri príležitosti otvorenia divadelnej prehliadky. Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.

Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 7. 8. 2015  na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 30,-€ na účet MsKS Tlmače: 7160713001/5600.

Dielňa je určená všetkým záujemcom o divadlo, ktorí dosiahli vek 16 rokov.

V nákladoch je zahrnuté:

-          raňajky a obedy počas trvania dielni

-          ubytovanie

-          odborné vedenie

-          voľnočasové aktivity 

Finančné a organizačné zabezpečenie prehliadky:

1. Súťaž  je finančne zabezpečená zo zdrojov: MsKS Tlmače, dotačného systému MK SR, dotačného systému NSK (v prípade poskytnutia dotácie), sponzorských príspevkov a vstupného.
2. Organizátor účastníkom podujatia garantuje:

- technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)

- hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul...), kapacita divákov 250 miest

- priestor pre diskusie k predstaveniam

- široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia

- možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy

- v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady v budove Spoločenského domu – II. poschodie

- jednu stravu denne v dňoch 11. – 13. 9. 2015

- možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia

- príspevok na dopravu – suma pre jednotlivé kolektívy bude zadefinovaná v organizačnom pokyne po uzávierke programu

- zabezpečenie odborných lektorov pre tvorivú dielňu

- voľné vstupenky na všetky programy prehliadky

Program:

- prezentácia inscenácií súborov 

- diskusný klub

 -vystúpenie hudobných skupín a hostí , predstavenie pre deti

 

V Tlmačoch, 14. júla 2015

 Lucia Kúdelová, v.r. 

 riaditeľka MsKS Tlmače

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting