Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2013 - propozície

P R O P O Z Í C I E

 XXIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou - 
- memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e

 

Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Organizátor:                                     Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Miesto konania:                                MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník

Termín:                                             27. – 29. september 2013

Termín uzávierky prihlášok:          16. august 2013 ( vrátane )

Základná charakteristika:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou (malá krajská scénická žatva) sú  koncipované ako   prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých najmä Nitrianskeho  kraja.

Poslanie prehliadky:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú koncipované ako  prehliadka amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum.

Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov mladých a amatérskych divadelných súborov dospelých. Súčasťou prehliadky je  tvorivý režijno – dramaturgický workshop – Na slovíčko o divadle. Organizátor predpokladá uvedenie max. šiestich divadelných predstavení.

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť  súbory  ktoré:

. uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)

·   využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu

·   využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

-          zašlú vyplnenú prihlášku organizátorovi do 16. 8. 2013.

V prípade väčšieho počtu prihlásených kolektívov si organizátor vyhradzuje právo výberu podľa dátumu prijatia prihlášky.

 Účasť v tvorivom režijno – dramaturgickom workshope – Na slovíčko o divadle:

Lektor  - Mgr. Karol Horváth

Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 16. 8. 2013  na MsKS Tlmače.  Dielne sú určené všetkým záujemcom o divadlo, ktorí dosiahli vek 15 rokov.  Podmienkou je účasť na divadelných predstaveniach a diskusiách o predstaveniach. Pre účastníkov je účasť bezplatná, náklady sú financované z grantových systémov.  Garancie organizátora sú uvedené v nasledujúcom článku

Finančné a organizačné zabezpečenie prehliadky:

1. Súťaž  je finančne zabezpečená zo zdrojov: MsKS Tlmače, dotačného systému MK SR, dotačného systému NSK (v prípade poskytnutia dotácie), sponzorských príspevkov a vstupného.
2. Organizátor účastníkom podujatia garantuje:

- technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)

- hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul...), kapacita divákov 250 miest

- priestor pre diskusie k predstaveniam – Na slovíčko o divadle

- široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia

- možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy

- v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady v budove Spoločenského domu – II. poschodie ( cena l osoba/l noc – 12,- € )

- jeden krát stravu v deň účinkovania všetkým členom kolektívu

- možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená) , prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia

- príspevok na dopravu v rámci rozpočtu podujatia – suma pre jednotlivé kolektívy bude známa až po uzávierke programu

- zabezpečenie odborného lektora pre tvorivý režijno – dramaturgický workshop  a vedenia diskusných klubov o jednotlivých predstaveniach ( Mgr. Karol Horváth )

- voľné vstupenky na všetky programy prehliadky

Program:

- prezentácia inscenácií súborov 

- diskusný klub

 -vystúpenie hudobných skupín a hostí , predstavenie pre deti

 

V Tlmačoch, 1. augusta 2013

 

Alena Konczová Senešiová,
 v.r. riaditeľka MsKS Tlmače,

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting